Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Kerk en samenleving

Diaconaat is omzien naar de mens in nood. Dat doen we in het Citypastoraat Domkerk door concrete hulp te verlenen waar dat nodig is of dat mogelijk te maken met een bijdrage. Daarom collecteren we tijdens de kerkdienst voor diaconale doelen. Daarnaast we vragen in de Domkerk ook aandacht voor onrechtvaardige structuren die armoede, uitsluiting en onrecht veroorzaken en initiatieven om daar wat aan te doen. Dit doen we door tentoonstellingen, bijeenkomsten en acties.
Als diaconie laten we ons inspireren door het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-35)  Als je het brood breekt met de ander, ontmoet je de Ander. Wekelijks wordt in de kerkdienst het brood gebroken en gedeeld en de wijn geschonken. Daar begint onze dienst en opdracht in de wereld.
De diaconale activiteiten worden uitgevoerd door de diakenen of door diaconale werkgroepen zoals de werkgroep stadsdiaconaat of de werkgroep werelddiaconaat en mensenrechten. Deze activiteiten zijn als volgt onder te verdelen:
•                hulpverlening;
•                bevorderen van duurzaamheid;
•                bevorderen van gerechtigheid. 

Aandachtsgebieden

Veel van onze activiteiten zijn gericht op concrete hulpverlening en het inzamelen van middelen om die hulp mogelijk te maken. We doen dat mondiaal, nationaal, lokaal en individueel.

 • Mondiaal: noodhulp bij rampen, ondersteunen van diaconaal werk door kerken en netwerken van kerkelijke organisaties in alle delen van de wereld. We kiezen er voor om deze hulp te verlenen via Kerk in Actie, ons eigen kerkelijke orgaan voor missionair en diaconaal werk;
 • Nationaal: ondersteunen van belangrijke initiatieven gericht op hulp aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving.
 • Lokaal: we ondersteunen initiatieven voor mensen die in onze stad in moeilijke omstandigheden verkeren: dak- en thuislozen, mensen zonder papieren, mensen die zijn aangewezen op steun van de voedselbank.
 • Individueel: mensen  die in de (financiële) problemen komen kunnen een beroep doen op de diaconie voor individuele hulpverlening.  

Thema's

Bevorderen van duurzaamheid: Duurzaamheid zegt iets over de  samenleving en de manier waarop we willen leven  en  consumeren. Het heeft te maken met onderhouden van de naaste omgeving,  dat onze manier van leven (economisch, sociaal en ecologisch)  zo ingericht is dat ze houdbaar is. Daarom is de Domkerk een Fairtrade kerk.
Bevorderen van gerechtigheid: Rechtvaardigheid in de betekenis van eerlijkheid en onpartijdigheid en staat sterk in het teken van gelijkheid of evenwichtigheid. Gerechtigheid is de inzet voor bescherming en vergroting van de mogelijkheden van mensen om het leven te leiden dat zij waardevol vinden.

Werkgroepen

Werkgroep stadsdiaconaat: Deze werkgroep heeft oog voor de stad, zowel voor de mooie kanten, maar ook de minder mooie kanten van de stad. Want een stad als Utrecht kent ook vele problemen: dakloosheid, mensen zonder papieren, armoede en eenzaamheid. De Werkgroep stadsdiaconaat geeft steun aan mensen en organisaties die zich inzetten voor mensen in de stad.  De werkgroep ontplooit o.a.  de volgende activiteiten:

 • Uitreiking  Mantel van Sint Maarten: De werkgroep organiseert jaarlijks de uitreiking van de Mantel van Sint Maarten. De ‘Mantel van Sint Maarten’ is een aanmoedigingsprijs (€ 1.000) van het Citypastoraat Domkerk in samenwerking met de Protestantse Gemeente Utrecht voor opvallende projecten in de stad die solidariteit in praktijk brengen. 
 • Organisatie voedselbank: De afgelopen twee jaar organiseerde de werkgroep een inzamelingsactie voor de voedselbank op de zondag voor Sint Maarten (11 november), als onderdeel van een bredere actie in ca. 30 Utrechtse kerken. De actie was naast gemeenteleden nu ook gericht op bewoners van de (binnen)stad.
 • Kerkdiensten dak-en thuislozen: De Domkerk biedt onderdak aan diensten voor dak- en thuislozen. De werkgroep stadsdiaconaat zorgt samen met de diaconie voor de contacten met de stadspastor Wieke de Wolff. Er is ook steeds iemand vanuit de werkgroep stadsdiaconaat en/of de diaconie aanwezig bij de diensten.
 • Contact met Omduw: De werkgroep stadsdiaconaat onderhoudt contact met Omduw, de kerkelijke organisatie die een wekelijks spreekuur houdt voor dak- en thuislozen in de stad.

Werkgroep mensenrechten en werelddiaconaat. Deze werkgroep houdt zich bezig met:

 • Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd: In de tijd voor Pasen zorgt de werkgroep voor de coördinatie van de sobere maaltijden die dan iedere woensdag in het Domcafé gehouden worden.
 • Vredesweek: De werkgroep probeert ieder jaar iets te organiseren rond de vredesweek, vaak proberen we dat met een andere activiteit te combineren.
 • Adventsperiode: Tijdens de adventstijd wordt meestal aandacht besteed aan een project van Solidaridad. Projecten van Solidaridad hebben vaak een link met eerlijke handel en duurzaamheid, een van de speerpunten van de diaconie. 
 • Internationale contacten: Vanuit de Domkerk zijn er ook contacten met Cuba. Gemeenteleden hebben daar gewerkt namens Kerk in Actie. Met verschillende groepen en projecten weet het Citypastoraat zich verbonden.

Tentoonstellingen

We streven er naar om in de Domkerk één keer per jaar een tentoonstelling met een diaconaal – maatschappelijk thema te organiseren. Informatie over de huidige expositie kunt u hier vinden.

Welvaartsbus

Iedere zondag worden gemeenteleden gevraagd om bij te dragen aan de welvaartsbus, een extra collecte bij de uitgang van de kerk. Een periode van vier tot vijf weken staat één project centraal. De diaconie kiest deze projecten uit en organiseert soms ook een activiteit gekoppeld aan dit project. 

Meedoen?

Wilt u meedoen in één van de werkgroepen laat het ons dan weten via e: diaconie@domkerk.nl.  U kunt ook eerst wat meer informatie vragen. 

Contact

Wilt u iets onder de aandacht van de diaconie brengen? Dan kunt u ons mailen via e: diaconie@domkerk.nl.