Vrienden van de Domkerk

Stichting Vrienden van de Domkerk
 
Doelstelling van de Stichting
De stichting heeft als doel: het verlenen van financiële ondersteuning ten behoeve van de dagelijkse openstelling van de Domkerk, in de meest ruime zin des woords.
Onder deze doelstelling is niet begrepen enige voorziening in de kosten van kerkdiensten.
 
Beleidsplan van de Stichting
Het beleid van de Stichting Vrienden van de Domkerk is er op gericht financiën te genereren teneinde de dagelijkse openstelling van de Domkerk mede mogelijk te maken.
De Stichting probeert dit doel te bereiken door middel van:
a. het werven van donateurs
b. het werven van externe fondsen
c. het verkrijgen van al dan niet periodieke bijdragen, voorts schenkingen, erfstellingen en legaten
d. alle andere baten
 
Contactgegevens
Post- en bezoekadres: Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht
Telefoon: 030 – 2310403 (bureau Domkerk), 030-2896913 (secretaris)
Internet: www.domkerk.nl
E-mail:  vriendendomkerk@domkerk.nl
 
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat statutair uit tenminste 5 leden, van wie in elk geval drie leden worden benoemd door de kerkenraad van het Citypastoraat Domkerk van de PGU (Protestantse Gemeente Utrecht) en twee door het College van kerkrentmeesters van de PGU.
Het huidige bestuur wordt gevormd door:
Bart van Meegen (voorzitter)
Jaap Roording (secretaris)
Heijmert Rijken (penningmeester)
Rommie Nauta (lid)
Lammert van Hemert (lid)
 
Enkele kerngegevens van de Open Dom
Duidelijk is, dat de Utrechtse Domkerk een grote spin off heeft naar de directe omgeving en de gehele Utrechtse binnenstad. Veel mensen combineren een bezoek aan de Domkerk met een bezoek aan musea, winkels en horecagelegenheden.
    • De Domkerk is dagelijks open en gratis toegankelijk. Een beperkt aantal dagdelen per jaar is de kerk verhuurd
    • In de kerk zijn de DomShop en het DomCafé 
    • Voor groepen zijn op aanvraag rondleidingen mogelijk; overigens zijn er voor de bezoekers altijd rondleiders in de kerk aanwezig
    • De kerk wordt jaarlijks bezocht door meer dan 400 000 bezoekers uit binnen- en buitenland 
    • In de kerk zijn regelmatig tentoonstellingen te bezichtigen
    • De openstelling van de Domkerk wordt mogelijk gemaakt door de  inzet van ca. 170 vrijwilligers.
 
Het Grootste Museum van Nederland
Samen met 11 andere kerken en twee synagoges maakt de Domkerk deel uit van het ‘Grootste Museum van Nederland’. Dit is een project in samenwerking met het Catharijne Convent.
In het kader van dit project is voor de Domkerk een audiotour ontwikkeld. Daarmee kan de bezoeker een zeer instructieve rondgang door de kerk maken.
 
Hoe wordt u donateur van de Stichting Vrienden van de Domkerk?
Nieuwe donateurs kunnen zich aanmelden bij het bureau van het Citypastoraat Domkerk, Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht, telefoon 030 – 2310403 of per e-mail: vriendendomkerk@domkerk.nl.
Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op rekening NL 47 INGB 0005 855 937. De hoogte van uw bijdrage kunt u zelf bepalen. Als u uw jaarlijkse gift voor een periode van minimaal 5 aaneengesloten jaren schriftelijk vastlegt is uw gift – omdat de Stichting de zogenaamde ANBI-status heeft – voor 100% aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Een formulier hiervoor kunt u per e-mail verkrijgen bij de penningmeester: heijmert.rijken@gmail.com 
 
Wat doet de Stichting met uw geld?
De Stichting draagt elk jaar structureel bij in de kosten van verlichting, verwarming en onderhoud, die verband houden met de openstelling van de kerk.
Elk voorjaar verschijnt het ‘Bericht van de Stichting Vrienden van de Domkerk’ met daarin interessante artikelen over allerlei aspecten van de kerk; elk najaar ontvangen de donateurs een ‘Nieuwsbrief’.
In het najaar is er de jaarlijkse Domkerklezing. Het onderwerp daarvan is altijd gerelateerd aan de Domkerk of de directe omgeving.
Verder draagt de Stichting bij in de kosten van culturele activiteiten, boeken, boekpresentaties en  tentoonstellingen in de Domkerk met als doel het werk van de Domkerk verder bekend te maken en te stimuleren.
In 2019 heeft de Stichting ruimschoots bijgedragen in de kosten van nieuwe tentoonstellingspanelen voor de tentoonstellingscommissie en in de aanschafkosten van een nieuwe professionele beamer + scherm t.b.v. de verhuur.
 
Wilt u zich meteen aanmelden als donateur?
Dat kan door het invullen van het volgende formulier:

( )

Jaarverslag en financiële verantwoording
Het jaarverslag van de Stichting en de de financiële verantwoording met toelichting kunt u hier downloaden:

AVG verklaring 2020
Exploitatierekening 2019
Financiële verantwoording 2019
jaarverslag 2019