In de Stilte... in de Domkerk

In de Stilte... in de Domkerk 
Graag nodigen we je dit voorjaar uit voor twee stiltebijeenkomsten in de Domkerk. Deze vinden plaats als de kerk voor publiek gesloten is. We laten eerst de stilte tot ons komen door een eenvoudige meditatie oefening. Daarna zijn we driekwartier lopend en zittend in de stilte van de eeuwenoude kerk. Daar waar de stenen de gebeden en gezangen van eeuwen ademen. De stiltebijeenkomsten worden begeleid door Claar de Roy-Brokmeier van de Nikola Kommuniteit en Conny van Lier van de Domkerk. Wees welkom, ervaring is niet nodig!

 

Waar: Domkerk, ingang bruine deur tegenover de Domstraat, 16.30 – 17.45 uur.
Wanneer: donderdag 8 februari, 8 maart 2018.
Opgave: voor 5 februari connyvanlier@planet.nl Vrijwillige bijdrage.


 

Stem van de stilte, spreek in ons.’
 

Wij bidden U, God, om in onszelf

een stem van stilte te mogen horen

zodat ons zwijgen zich mag vullen

met uw ondoorgrondelijke aanwezigheid.

Doorbreek onze woordenstroom

onze gedachten die ons beheersen.

Maak ons leeg en ontvankelijk

zodat stilte,

die sprekender is dan al onze woorden

ons in bezit mag nemen.

Stem van de stilte, spreek in ons.

 

Laat uit ons wegvloeien alle lawaai

van zelfhandhaving en geldingsdrang,

van zelfzucht en eigenbelang,

zodat in ons zich een ruimte opent,

waarin de leegte en het zwijgen

ons opnieuw leren luisteren

naar wat boven onszelf uitgaat.

Stem van de stilte, spreek in ons.

 

Uit: ‘Een gebed om stilte’ van Gerard Zuidberg