Liturgische gegevens diensten

Zondag 4 februari 2018, 10.30 uur
Vijfde zondag van Epifanie
Psalm                  Psalm 67 of 44:1, 4, 11
Profetenlezing     2 Koningen 4:18-21 (22-31) 32-37
Epistellezing        1 Korintiërs 9:16-23
Evangelielezing   Marcus 1:29-39
Voorganger          ds. N.J. de Jong-Dorland

Zondag 11 februari 2018, 10.30 uur
Zesde zondag van Epifanie
Psalm                   Psalm 31
Profetenlezing      2 Koningen 5:1-3 (4-8) 9-15b
Epistellezing         1 Korintiërs 9:24-27
Evangelielezing    Marcus 1:40-45
Voorganger           ds. N.J. de Jong-Dorland

Woensdag 14 februari 2018, 19.00 uur
Aswoensdag Vesper
Profetenlezing      Jesaja 58:1-10
Epistellezing         2 Korintiërs 5:20-6:10
Evangelielezing    Mattheüs 6:1-6, 16-21
Voorganger           ds. N.J. de Jong-Dorland

Zondag 18 februari 2018, 10.30 uur
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Psalm                    Psalm 91
Thoralezing           Genesis 9:8-17
Epistellezing          1 Petrus 3:18-22
Evangelielezing     Marcus 1:12-15
Voorganger            ds. N.J. de Jong-Dorland

Zondag 25 februari 2018, 10.30 uur
Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Psalm                     Psalm 25
Profetenlezing       1 Koningen 19:9-18
Epistellezing          2 Petrus 1:16-21
Evangelielezing     Marcus 9:2-10
Voorganger            ds. J. van der Werf

Zondag 4 maart 2018, 10.30 uur
Derde zondag van de Veertigdagentijd
Psalm                     Psalm 25
Thoralezing            Exodus 20:1-17
Epistellezing           Romeinen 7:14-25
Evangelielezing     Johannes 2:13-22 (25)
Voorganger            ds. E.A. Postma

Zondag 11 maart 2018, 10.30 uur
Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Psalm                     Psalm 122
Profetenlezing        Jozua 4:19-5:1, 10-12
Epistellezing           Efeziërs 2:4-10
Evangelielezing      Johannes 6:(1) 4-15
Voorganger            ds. N.J. de Jong-Dorland

Zondag 18 maart 2018, 10.30 uur
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Psalm                      Psalm 43
Profetenlezing         Jeremia 31:31-34
Epistellezing            Hebreeën 5:1-10
Evangelielezing      Johannes 12:20-33
Voorganger             ds. N.J. de Jong-Dorland

Zondag 25 maart 2018, 10.30 uur
Zesde zondag van de Veertigdagentijd
Palm- en Passiezondag
Evangelielezing        Marcus 11:1-11
Profetenlezing          Jesaja 50:4-7
Epistellezing             Filippenzen 2:5-11
Evangelie                 Marcuspassie
Voorganger              ds. N.J. de Jong-Dorland

Maandag 26 maart 2018, 19.00 uur
Vesper

Dinsdag 27 maart 2018, 19.00 uur
Vesper

Woensdag 28 maart 2018, 19.00 uur
Vesper

Donderdag 29 maart 2018, 20.30 uur
Witte Donderdag, dienst van Schrift en Tafel
Psalm                   Psalm 67
Thoralezing          Exodus 12:(1) 15-20
Epistellezing        1 Korinthe 11:23-26
Evangelielezing   Johannes 13:1-15
Voorganger          ds. N.J. de Jong-Dorland

Vrijdag 30 maart 2018, 20.30 uur
Goede Vrijdag, gedachtenis van de Passie
Psalm                  Psalm 22
Thoralezing         Exodus 12:21-28
Profetenlezing     Hosea 6:1-6
Epistellezing        Hebreeën 9:11-15
Evangelielezing   Johannespassie
Voorganger         ds. N.J. de Jong-Dorland

Zaterdag 31 maart 2018, 8.30 uur
Stille Zaterdag, ochtendgebed bij het heilig graf
Gedachtenis van de Nederdaling ter helle
Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland

Zaterdag 31 maart 2018, 20.30 uur
Paaswake
Schriftlezingen
Verkondiging van de Verrijzenis
De Lof van het Licht
Doopgedachtenis en Belijdenis
Maaltijd van de Heer
Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland

Zondag 1 april 2018, 6.15 uur
Paasjubel op het Domplein
Voorganger ds P Brouwer, e.a.

Zondag 1 april 2018, 10.30 uur
Hoogfeest van Pasen
Dag van de Opstanding van de Heer
Psalm                 Psalm 139
Thoralezing        Genesis 2:4b-25
Epistellezing       Kolossenzen 3:1-4
Evangelielezing  Johannes 20:1-18
Voorganger         ds N.J. de Jong-Dorland

Zondag 8 april 2018, 10.30 uur
Tweede zondag van Pasen
Psalm                   Psalm 81
Thoralezing          Genesis 3:1-14
Epistellezing        1 Johannes 5:1-6
Evangelielezing   Johannes 20:19 (24 )-31
Voorganger          ds. I. Otten

Zondag 15 april 2018, 10.30 uur
Derde zondag van Pasen
Psalm                    Psalm 33
Thoralezing           Genesis 4:1-16
Epistellezing         1 Johannes 1:1-7
Evangelielezing    Johannes 21:15-24
Voorganger           ds. N.J. de Jong-Dorland

Toelichting Veertigdagentijd en Pasen
Aswoensdag
Op Aswoensdag,14 februari, is er om 19.00 uur een vesper in het Noordertransept. Deze woensdag is het begin van de Veertigdagentijd, periode van bezinning en inkeer op de weg naar het Paasfeest. Goed om te beseffen: ook in deze periode blijven de zondagen gedenkdag van de opstanding. Daarom worden de zondagen niet meegenomen in de telling van veertig dagen. Zes weken van ieder zes vastendagen plus de vier weekdagen vanaf Aswoensdag. Zo komen we op veertig uit. Op Aswoensdag ligt het accent op het tekort van het menselijk bestaan. Het is een avond om de ogen niet te sluiten voor de schuld in het eigen leven en in het leven van de christelijke gemeenschap. Nauw hiermee verbonden is het besef van sterfelijkheid en nietigheid. In de viering op Aswoensdag kan wie dat wil getekend worden met het askruis op het voorhoofd. Daarbij wordt tegen ieder zachtjes de ene of de andere tekst gezegd ‘bekeert u en gelooft het evangelie’, of ‘gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’ Wie een palmtakje heeft van de viering van Palmzondag 2017 kan dat meenemen en bij de Paaskaars leggen. Tijdens de viering worden de takjes verbrand tot as.

Palm- en Passiezondag
Op Palmzondag begint de Stille Week. Met de kinderen beginnen we al om 9.00 uur met een Palmpasenontbijt in het DomCafé, we vertellen het verhaal van Palmpasen, maken Palmpasenstokken en studeren het processielied in. Voor het begin van de dienst verzamelen we ons in de Pandhof. Met groten en kleinen trekken we al zingend en zwaaiend met onze palmtakjes de kerk binnen. De kinderen met hun Palmpasenstokken gaan daarbij voorop. Met de palmprocessie verbeelden we dat we achter Jezus aan gaan. We engageren ons met Hem en trekken met Hem binnen in het nieuwe
Jeruzalem, waarvan de kerk het symbool is. De palmtakjes en palmstokken zijn tekens van huldiging van onze Heer als Overwinnaar, maar in de vorm van een kruis! De overwinning kon alleen tot stand komen door af te dalen tot in de donkerste diepte van de dood. Daarvan worden we in de week die komt getuige, ja op deze zondag al, in de Marcuspassie.

De drie dagen van Pasen
Na de voorbereidingstijd van veertig dagen begint het Paasfeest op de avond van Witte Donderdag, met de inzetting van het Avondmaal, gevolgd door Goede vrijdag, de gedachtenis van de Passie en
kruismeditatie, Stille Zaterdag, de Nederdaling ter helle, Paasnacht die toeleeft naar de viering van de opstanding en eindigt in de viering op de Paaszondag. De viering van de drie dagen van Pasen is één doorlopende viering, waarin lijden, dood en opstanding van Jezus Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De viering van de drie dagen van Pasen helpt ons elk jaar opnieuw ons te laten bevrijden door het geheim van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus.

Doopgedachtenis en belijdenis in de Paaswake
Van begin januari tot Pasen is er de belijdeniskring. In de Paaswake zullen één of meer geloofsleerlingen belijdenis doen van hun geloof. Met vreugde zullen wij met elkaar rond de doopvont staan. Er is ook gelegenheid uw eigen doop te gedenken door middel van de doopgedachtenis.

Paasjubel
Zondagochtend heel vroeg. De zon is nog niet op. Het is stil in de stad. Om 6.15 uur verzamelt zich op het Domplein een groep mensen. Ze wachten op het licht. De zon komt op en een overweldigend klokgelui klinkt: De Heer is waarlijk opgestaan! Het evangelie van de opstanding wordt gelezen en er worden Paasliederen gezongen.

Paasontbijt
Aansluitend aan de Paasjubel is er een Paasontbijt in de Domkerk.Wie wil mee-ontbijten kan zich opgeven via paasontbijt@domkerk.nl

Genesis 1-11 in de Paastijd tot en met Pinksteren
De Paastijd begint op de eerste Paasdag. Op deze eerste zondag van Pasen vieren we de opstanding van onze Heer. Genesis 1-11 is de alternatieve lezing die we in deze Paastijd volgen naast de Brieflezing en Evangelielezing.

Sint Maartensbus in de 40 dagentijd 2018
De veertigdagentijd loopt in 2018 van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 31 maart. Op zondag 1 april is het Pasen. Gedurende 6 zondagen zal de opbrengst uit de Sint Maartensbus via Kerk
in Actie worden besteed aan een zestal projecten in Oeganda, gericht op steun aan kwetsbare gezinnen. Een mogelijkheid om onze mantel van overvloed te delen met moeders en kinderen die dit nodig hebben voor een betere toekomst. In de orde van dienst van de betreffende zondag zal het specifieke doel worden toegelicht. Tevens zullen op deze zondagen folders met toelichting ter beschikking staan.

Vastenmaaltijden in de 40 dagentijd
Het lijkt wat tegenstrijdig, maaltijden organiseren in de vastentijd. Er moet toch gevast worden? Maar dat is het toch niet. De maaltijd is een centraal element in de joodse en christelijke religie: het avondmaal, de bruiloft te Kana, de maaltijd van de Emmaüsgangers en zo verder. Het is de gelegenheid waarbij versterking van lichaam en geest, heel intens en concreet wordt verwezenlijkt. Een ideaal moment van ontmoeting en letterlijk samen leven. De voorbereiding op Pasen vraagt gedachtewisse- ling daarover. Bijvoorbeeld via het thema van dit jaar: Onvoorwaardelijke liefde. Van moeders en vaders voor hun kinderen, in gewone of gevaarlijke en gebrekkige omstandigheden. Waar kan dat beter dan tijdens een maaltijd in onze Dom, waar iedereen welkom is en waarvoor we iedereen uitnodigen? En ja, een vastenmaaltijd, dus geen vijf-gangendiner, maar een gezonde, smakelijke, bescheiden maaltijd. Ook dit jaar zijn er twee vastenmaaltijden, op woensdag 28 februari en woensdag 14 maart. Ze beginnen om 18.00 uur, de inloop start om 17.30 uur. We eindigen op tijd om gelegenheid te geven de Vesperviering bij te wonen. Deelname is gratis, we hopen op een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken.

Dan blijft de vraag, wie bereidt de maaltijd en koopt de spullen?
Om de ‘usual suspects’ te sparen vragen we ‘gewone’ gemeenteleden, die het leuk vinden om te koken en te zien hoe anderen genieten van hun kookkunst, zich op te geven. Doe mee, het is heel
leuk en gezellig. Meldt u aan bij Guus Peek. Met een clubje van vier kunnen we er iets lekkers en moois van maken. Schiet Guus aan na afloop van een zondagsdienst of geef u op via gpeek@ziggo.nl.
Voor een of voor beide woensdagen.